Bibliography

Bibliography

https://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_the_Dominican_Republic


Country Studies main page | Dominican republic Country Studies main page